Clinical value of virtual touch tissue imaging quantification in diagnosis and treatment of congenital muscular torticollis in children

Hongxia Luo, Tianran Li, Senmin Wu, Hui Zhu, Kai Chen, Lie Ma, Miaomiao Lin