Successful umbilical cord blood transplantation in children with leukocyte adhesion deficiency type I

Xiaowen Qian, Ping Wang, Hongsheng Wang, Wenjin Jiang, Jinqiao Sun, Xiaochuan Wang, Xiaowen Zhai